AGB

Warunki korzystania


1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Nasz sklep internetowy skierowany jest wyłącznie do konsumentów.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję w celach, które można przypisać głównie handlowych, ani żadna jego niezależne aktywności zawodowej. Przedsiębiorca jest osobą fizyczną lub prawną lub spółką prawa, zawierając transakcję prawną w ich komercyjnego lub samodzielnej działalności zawodowej.


2. PARTNERZY UMOWNI, ZAWARCIE UMOWY, MOŻLIWOŚCI KOREKCJI

Umowa kupna zawierana jest z Brands of Germany.

Umieszczając produkty w sklepie internetowym, składamy wiążącą ofertę na zawarcie umowy na te produkty. Możesz początkowo umieścić nasze produkty w koszyku bez zobowiązań i poprawić swoje wpisy w dowolnym momencie przed złożeniem wiążącego zamówienia za pomocą dostarczonych pomocy korygujących i wyjaśnionych w procesie zamówienia. Umowa zostaje zawarta poprzez zaakceptowanie oferty towarów znajdujących się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku zamówienia. Natychmiast po wysłaniu zamówienia otrzymasz potwierdzenie e-mailem.


3. JĘZYK UMOWY, PRZECHOWYWANIE TEKSTU UMOWY

Języki, w których można zawrzeć umowę: niemiecki, angielski

Zapisujemy tekst umowy i przesyłamy dane zamówienia oraz nasze warunki w formie tekstowej. Możesz zobaczyć tekst umowy w naszym loginie klienta.


4. WARUNKI DOSTAWY

Oprócz podanych cen produktów mogą obowiązywać koszty wysyłki. Możesz dowiedzieć się więcej o możliwych kosztach wysyłki w ofertach.

Ponadto należy pamiętać, że w krajach poza Unią Europejską cła i podatek od sprzedaży importowej mogą być pobierane przez odpowiedni kraj odbiorcy, prosimy o poinformowanie o tym przed zakupem w odpowiednim urzędzie celnym.
Te cła i podatki ponosi klient.

Należy również pamiętać, że jeśli import niektórych produktów do Twojego kraju (np. poza Unię Europejską, produkty zawierające zawartość pochodzenia zwierzęcego, takich jak ryby, mięso, kiełbasa itp.) jest zabroniony ze względu na lokalne przepisy, to nie możemy zostać zatrzymani odpowiedzialny w przypadku konfiskaty przez lokalne organy celne. W okresie poprzedzającym zakup Twoim obowiązkiem jest wyjaśnienie właściwym organom celnym, czy dane produkty mogą być importowane do Twojego kraju.

Dostarczamy tylko w tranzycie. Odbiór towarów niestety nie jest możliwy.


5. PŁATNOŚĆ

W naszym sklepie zawsze możesz skorzystać z następujących metod płatności:

Karta kredytowa
Składając zamówienie, podajesz dane swojej karty kredytowej. Po uznaniu Cię za legalnego posiadacza karty transakcja płatnicza jest przeprowadzana automatycznie, a karta obciążana.

Polecenie zapłaty SEPA
Składając zamówienie, udzielasz nam upoważnienia do polecenia zapłaty SEPA. Poinformujemy Cię o terminie obciążenia rachunku (tzw. prenotyfikacja). Przesyłając upoważnienie do polecenia zapłaty SEPA, prosimy nasz bank o zainicjowanie transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona automatycznie, a Twoje konto zostanie obciążone. Konto obciążane jest przed wysyłką towaru. Termin wcześniejszego powiadomienia o dacie obciążenia rachunku (tzw. termin prenotyfikacji) to dni bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

PayPal Express
W procesie zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy internetowego PayPal. Aby zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem PayPal, musisz być zarejestrowany w tym miejscu lub najpierw zarejestrować się, upoważnić danymi dostępowymi i potwierdzić zlecenie płatnicze do nas. Po złożeniu zamówienia w sklepie prosimy PayPal o zainicjowanie transakcji płatniczej.


6. REZERWACJA TYTUŁU

Towary pozostają naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty.


7. USZKODZENIA TRANSPORTOWE

Jeżeli towar zostanie dostarczony z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi, prosimy o jak najszybsze złożenie reklamacji do dostawcy i prosimy o natychmiastowy kontakt. Brak zgłoszenia reklamacji lub kontaktu nie ma wpływu na roszczenia ustawowe i ich egzekwowanie, w szczególności na prawa gwarancyjne. Pomagają nam jednak dochodzić swoich roszczeń przeciwko przewoźnikowi lub ubezpieczeniu transportowemu.

Należy pamiętać, że w przypadku zamówienia towarów, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku warunków atmosferycznych, np. wysokiej temperatury podczas transportu (np. stopiona czekolada), nie ponosimy z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.


8. GWARANCJE I GWARANCJE

O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej poniżej, obowiązują ustawowe prawa gwarancyjne.
W przypadku towarów używanych, co następuje: jeżeli wada wystąpi po upływie roku od dostawy towaru, roszczenia z tytułu wad są wykluczone. Wady, które wystąpią w ciągu jednego roku od dostawy towaru, można dochodzić w ustawowym terminie przedawnienia wynoszącym dwa lata od dostawy towaru.
Powyższe ograniczenia i skrócone warunki nie mają zastosowania do roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub pełnomocników
• w przypadku obrażeń ciała, życia lub zdrowia
• w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków i złej woli
• w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganie partner umowy może regularnie polegać (obowiązki podstawowe)
• w ramach przyrzeczenia gwarancyjnego, jeśli zostało to uzgodnione, lub
• o ile zakres ustawy o odpowiedzialności za produkt jest otwarty.
Informacje na temat wszelkich dodatkowych gwarancji, które mogą mieć zastosowanie, i ich dokładnych warunków można znaleźć w produkcie i na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.


9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dla roszczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub agenci, zawsze mamy nieograniczoną odpowiedzialność
• w przypadku obrażeń ciała, życia lub zdrowia
• w przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązku
• w przypadku przyrzeczenia gwarancji, jeśli zostało to uzgodnione, lub
• o ile zakres ustawy o odpowiedzialności za produkt jest otwarty.
W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganie partner umowy może regularnie polegać (zobowiązania kardynalne) z powodu lekkiego zaniedbania ze strony nas, naszych przedstawicieli prawnych lub zastępców, kwota odpowiedzialności będzie przewidywalna w chwili zawarcia umowy Ograniczone szkody, których wystąpienia zwykle można się spodziewać.
Nawiasem mówiąc, roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.10. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Komisja Europejska zapewnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć tutaj [https://ec.europa.eu/consumers/odr/]. Nie jesteśmy zobowiązani ani nie chcemy uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.


Regulamin stworzony przy pomocy prawnika Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com/] we współpracy z prawnikami FÖHLISCH [https://foehlisch.com].